Acord de mediu

Acord de mediu
Acordul de mediu este actul care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţei mediului şi este necesar pentru obţinerea Autorizaţiei de construire.

Acordul de mediu este valabil pe toată durata de realizare a lucrărilor pentru care a fost eliberat.

În cazul în care pe parcursul realizării proiectului se produc modificări importante ale acestuia sau apar elemente noi care nu au fost cunoscute la momentul emiterii acordului, poate fi necesară revizuirea acestuia şi în anumite situaţii chiar refacerea studiului de impact.

La finalizarea lucrărilor de investiţii, înainte de punerea în funcţiune a acestora, trebuie depusă solicitarea şi obţinută Autorizaţia/ Autorizaţia integrată de mediu.

Acordurile de mediu pot fi emise de către Agenţiile pentru Protecţia Mediului (APM), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (pentru proiecte dezvoltate în interiorul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”) sau Autoritatea Publică Centrală pentru Protecţia Mediului (în prezent Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - MMSC), în funcţie de dimensiunea şi localizarea proiectului.
 
Principalele acte legislative privind emiterea Acordului de mediu şi elaborarea Studiului de impact:
-OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-HG 445/2009 privind privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
-Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
-Ordinul MAPM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
-Ordinul MAPM 864/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei.
 
Pentru a consulta aceste documente, vă rugam vizitaţi pagina de Resurse, secţiunea Legislatie privind protecţia mediului.

Documente necesare obţinerii Acordului de mediu:
-Cerere pentru solicitarea Acordului de mediu;
-Notificare privind intenţia de realizare a proiectului;
-Memoriul de prezentare;
-Studiul de impact (Raportul privind impactul asupra mediului);
-Anunturi publice.

Pentru activităţile care intră sub incidenţa prevederilor articolului 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată, în cadrul căreia se elaborează Studiul de evaluare adecvată. Conţinutul acestui studiu se regaseşte în Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat de Ordinul nr. 19/2010.
Notificarea şi Memoriul de prezentare necesare obţinerii Acordului de mediu pot fi elaborate de către proiectant.

Studiul de impact (respectiv Raportul privind impactul asupra mediului) şi Studiul de evaluare adecvată se întocmesc numai de persoane fizice sau juridice atestate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), independente de titularul proiectului. Aceste persoane pot de asemenea întocmi şi celelalte documentaţii tehnice (Notificarea şi Memoriul de prezentare) necesare obţinerii Acordului de mediu. Elaborarea documentaţiilor tehnice prezentate mai sus durează intre 7 şi 17 zile lucrătoare, în functie de locaţia şi complexitatea proiectului şi în condiţiile punerii la dispozitie de către beneficiar a tuturor documentelor necesare.
 

Elaborarea Studiului de evaluare adecvată necesită o perioadă mai lungă de timp (chiar şi de câteva luni), în funcţie de caracteristicile ariei protejate de interes comunitar posibil a fi afectată de implementarea proiectului. Pentru elaborarea acestui studiu sunt necesare activităţi de teren şi studii ştiinţifice riguroase. Procedura de obţinere a Acordului de mediu este o procedură costisitoare din punct de vedere al timpului. Termenele procedurale sunt prevăzute în Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.


Emiterea Acordului de mediu poate dura între 1 luna (pentru activităţi cu impact redus asupra mediului, pentru care nu este necesară elaborarea Studiului de impact) şi 4 luni (pentru activităţi cu impact semnificativ asupra mediului, pentru care este necesară elaborarea Studiului de impact).

Principalele servicii necesare obţinerii Acordului de mediu sunt prezentate în casetele de mai jos. Dând click pe aceste casete puteţi accesa linkuri către paginile dedicate fiecărui serviciu în parte.

Raport privind impactul asupra mediului

Raportul privind impactul asupra mediului reprezintă documentul solicitat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea obţinerii Acordului de mediu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM sau EIA), pentru proiecte cu impact semnificativ asupra mediului incluse în Anexele 1 şi 2 ale HG 445/2009. Citeşte mai departe...

Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu

Studiul privind condiţiile iniţiale de mediu constă în evaluarea sectorială a parametrilor de mediu (biodiversitate, aer, apă, sol), fie anterior implementării lucrărilor aferente unui proiect care pot modifica starea iniţială a mediului, caz în care acest studiu va reprezenta scenariul de referinţă faţă de care se va evalua impactul de mediu, fie ca stadiu iniţial în cazul proiectelor de cartare şi inventariere a biodiversităţii. Citeşte mai departe...

Memoriu de prezentare

Memoriul de prezentare reprezintă documentul pe baza căruia autoritatea de mediu realizează încadrarea în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private. Citeşte mai departe...

Campanii de consultare şi dezbatere publică

Campaniile de consultare şi dezbatere publică fac parte din etapa procedurală de analiză a calităţii raportului de mediu (procedura SEA), respectiv a calităţii raportului privind impactul asupra mediului (procedura EIA) şi reprezintă o obligaţie a Citeşte mai departe...

Campanii de informare publică

Campaniile de informare publică sunt responsabilitatea titularului/beneficiarului unui plan/proiect şi se pot realiza în oricare etape de dezvoltare a unor planuri sau Citeşte mai departe...

Studiu privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (ESIA)

Studiul privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (en. ESIA - Environmental and Social Impact Assessment) reprezintă o identificare, estimare şi evaluare a impactului potenţial al unui proiect asupra condiţiilor de mediu şi socio-culturale ale zonei în care va fi implementat. Citeşte mai departe...

Modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici

Modelarea dispersiei poluanţilor în atmosferă reprezintă analiza modului de împrăştiere a poluanţilor în aer, modelările dispersiei fiind utilizate pentru a Citeşte mai departe...

Modelarea dispersiei poluanţilor în mediul acvatic

Modelarea dispersiei poluanţilor în mediul acvatic reprezintă un proces care face posibilă, pe baza datelor colectate în teren, interpretarea probabilistică spaţială a modului de împrăştiere a poluanţilor în apă. Citeşte mai departe...

Studiu de zgomot / hărţi de zgomot

Studiul de zgomot se realizează în vederea estimării şi evaluării poluării fonice produse de activităţile unui proiect, atât în faza de execuţie, cât şi în cea de funcţionare sau pentru lucrările aferente etapei de dezafectare. Citeşte mai departe...

Verificare studii

Unul din principalele servicii oferite de EPC este acela de verificare a calităţii studiilor întocmite de terţi autori. Acest serviciu se poate desfăşura fie în cadrul unui Due diligence, fie al unui proces de validare/verificare a studiilor întocmite în cadrul unui proiect, fie pentru Citeşte mai departe...

Solicitați o ofertă
Acte de Reglementare
Newsletter
Mesajul dvs. a fost trimis cu succes. Va multumim!